Anunt privind desfasurarea procedurii de selectie de oferte in vederea închirierii unui spatiu de birouri pentru Ministerul Energiei

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

privind procedura de selecție de oferte, în vederea închirierii unui spațiu într-o clădire de birouri

Ministerul Energiei, cu sediul în Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucureşti, tel: +4021.202.54.13, este interesat să  închirieze un imobil pentru desfășurarea activității întregului personal.
Obiectul contractului: servicii de închiriere unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotat cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare  necesare pentru desfăşurarea activităţii Ministerului Energiei  conform cerințelor din caietul de sarcini.
Sursa de finanțare: buget de stat 
Valoarea estimată:

   • valoarea aprobată în bugetul instituției este de 18,50 euro/mp, din care :
   • pentru chirie maxim 14 euro/ mp, inclusiv TVA, pentru perioada mai-decembrie 2021;
    *calculat la un curs euro de aproximativ 5 lei/euro.
   • pentru utilități/întreținere maxim 4,50 euro/mp, inclusiv TVA, pentru perioada mai-decembrie 2021;

Criteriul de atribuire ”raport calitate-preț”, în condițiile respectării integrale a cerinţelor specificaţiilor tehnice minimale obligatorii din Caietul de Sarcini (în situația în care 2 sau mai multe oferte sunt identice din punct de vedere financiar, se va proceda la o nouă reofertare numai pentru ofertele identice și situate pe primul loc).
Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile 
Durata contractului: Entitatea contractantă va încheia un contract până la 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii pe o perioada de 5 ani, condiţionată de existenţa resursei financiare alocate în buget.
Alte precizări:
Adresa la care se transmit ofertele: achizitii@energie.gov.ro până la data de 22.04.2021, ora 13:00.
Persoana de contact: alexandra.raducu@energie.gov.ro
Limba în care se redactează oferta: Limba română.
Notă GDPR: Atât Ministerul Energiei, în calitate de entitate contractantă, cât și operatorii economici care depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General. Datele cu caracter personal vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și derulării contractului. Prin depunerea ofertelor operatorii economici recunosc dreptul entității contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat. 
Termenul limită de transmitere a ofertelor:
22.04.2021, ora 13:00.