18 august 2016

Reconstrucții ecologice după 1990

După anul 1990, odată cu eliberarea de sarcini tehnologice a terenurilor pe care s-au desfășurat activități miniere, redarea în circuit economic a fost efectuată pe aceste terenuri nemaifiind necesară predarea anticipată, ceea ce a constituit o schimbare majoră în această activitate. Odată cu redarea în circuit economic a terenurilor eliberate de sarcini tehnologice pe care s-au desfășurat activități miniere, a început ecologizarea terenurilor afectate efectiv de acivitatea minieră.


După anul 1990, odată cu apariţia noii legislaţii cu privire la forma de proprietate asupra terenurilor agricole și silvice, asigura­rea terenurilor pentru industria minieră, s-a realizat prin ne­gocieri directe cu fiecare proprietar privat, iar pentru cele sil­vice proprietate publică a statului, cu ROMSILVA, regie a statului român.

Modificarea cadrului legislativ care a influențat activitatea minieră și  activitatea de redare în circuit economic a suprafețelor de teren eliberate de sarcini tehnologice după 1990 a fost în principal definită de următoarele acte normative:

  • Legea fondului funciar nr. 18/1991
  • Legea nr. 19 din 6 martie 1995 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
  • Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului
  • Codul Silvic din 24 aprilie 1996
  • Legea minelor nr. 61/1998
  • Legea minelor nr. 85/2003
  • Codul Silvic din 19 martie 2008
  • Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

 

Terenurile eliberate de sarcini tehnologice sunt redate în circuit economic pe cheltuiala investitorului, pe baza de program de conformare cu cerinţele de mediu. Ca urmare, exceptând minele şi carierele aprobate la închidere prin hotărâri de Guvern, activitatea de redare în circuit este atributul operatorului economic (minier), pe cheltuiala proprie, respectându-se principiul „poluatorul plăteşte”, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului.
În conformitate cu Legea 18/1991, investitorul are obligaţia ca în termen de 2 ani de la eliberarea de sarcini a terenurilor aflate în administrare să înceapă, pe cheltuiala proprie, lucrări de amenajare şi refacere ecologică, urmând a fi predate cu titlu gratuit comunităţilor locale.

Pentru restul terenurilor, cele intrate în patrimoniu prin achiziţie de la proprietari societatea are un program propriu de redare, în conformitate cu prevederile Legii Minelor nr. 85/2003.
Pornind de la exigenţele folosirii integrale şi eficiente a teritoriului şi ţinând seama de principiile fundamentale de reabilitare ecologică, specialişti din cadrul unităţilor miniere împreună cu autorităţile teritorial-administrative şi cu repre­zentanţii populaţiei din zonă au decis redarea terenurilor în mod preponderent în circuitul agricol şi silvic.

Redarea în circuitul economic a terenurilor degradate de activitatea minieră reclamă reamenajarea şi modelarea su­prafeţelor şi, apoi, recultivarea acestora.
Redarea în circuitul economic a terenurilor afectate de activitatea minieră reclamă reamenajarea şi modelarea su­prafeţelor şi apoi plantarea de culturi agricole sau de puiet de copaci pentru  redarea în circuit silvic. Culturile agricole și plantațiile silvice sunt stabilite prin proiecte și studii întocmite anterior execuției lucrărilor de redare în circuit economic.
 


Reamenajarea minieră şi modelarea sunt activităţi care impun parcurgerea mai multor etape tehnologice şi anume: recuperarea şi conservarea solului vegetal; construirea hal­delor, nivelarea suprafeţei haldelor; ameliorarea terenului de pe halde şi depunerea solului vegetal pe suprafeţele nivelate şi ameliorate. În etapa următoare, se efectuează plantarea  suprafețelor fie cu culturi agricole, fie cu puiet de salcâm sau alte specii de copaci în vederea redării în circuit silvic. Procesul durează până la 4 ani, iar refacerea zonei din punct de vedere ecologic este de 100%.

Pentru activitatea minieră desfăşurată în bazinul minier al Olteniei au fost redate în circuit economic în perioada 1990-2015 suprafeţe de teren eliberate de sarcini tehnologice după cum urmează:

     Nr.
crt.
Unitatea
Subunitatea
Suprafeţe disponibilizate
(ha)
Observaţii
TOTAL din care:
Reamenajare şi reintroducere în circuitul productiv În curs de amenajare
Total agricol silvic Total agricol silvic
1. U.M.C. Rovinari 1.046 880 314 566 166 0 166  
La aceste suprafeţe se adaugă următoarele:
–         29 ha regularizare râul Jiu;
–         16 ha drum naţional , tronson Poiana – Moi;
–         14 ha traseu cale ferată Poiana – Roşia.
2. U.M.C. Tismana 568 514 395 119 54 0 54
3. U.M.C. Pinoasa 428 388 240 148 40 10 30
4. U.M.C. Roşia 901 815 455 360 86 20 66
5. U.M.C. Peşteana 549 431 226 205 118 0 118
6. U.M.C. Jilţ Nord 351 351 151 200 0 0 0
7. U.M.C. Jilţ Sud 149 89 13 76 60 0 60
8. U.M.C. Lupoaia 1.069 892 572 320 177 29 148
9. U.M.C. Roşiuţa 573 433 297 136 140 0 140
10. U.M.C. Husnicioara 208 168 0 168 40 0 40
11. U.M.C. Berbeşti 686 647 499 187 0 0 0
TOTAL S. C.E. OLTENIA S.A. 6.489 5.608 3.141 2.467 881 59 822  

Situația suprafeţelor disponibilizate de sarcini tehnologice şi reamenajate în perioada 1990 – 2016
Suprafața licențiată totală a perimetrelor active este de 16.000 de ha din care suprafața ocupată efectiv este de 9.865 ha.
Suprafața totală de teren redată în circuit economic de la începutul activității miniere în bazinul Olteniei este de 9.628 ha, adică 60% din  suprafața licențiată totală a perimetrelor active și 97,6% din suprafața ocupată efectiv.
Producția de cărbune realizată începând cu anul 1960 este de 1.063894.290 de tone, iar sterilul excavat este de 4.951.702.250 de metri cubi.
Au fost redate în circuit economic terenuri și în județele Prahova, Covasna și Sălaj, județe unde s-a desfășurat activitate de exploatare a lignitului începând încă de înainte de 1989, activitate subordonată structurilor centrale ale Ministerului Minelor de la aceea vreme.

Având în vedere cele prezentate, se observă că societatea are o experienţă de peste 40 de ani în domeniul amenajării şi redării în circuitul economic a tere­nurilor afectate de activitatea minieră și că suprafețele redate în circuit economic sunt semnificative ca număr de ha și în raport cu  suprafața licențiată totală a perimetrelor active și cu suprafața ocupată efectiv.

Procesul de redare în circuit economic a terenurilor afectate de exploa­tarea la zi a lignitului din zona Olteniei – România este în continuă desfăşurare, astfel încât problemele privind reface­rea mediului ambiant constituie pentru statul român și pentru societate una din­tre preocupările esenţiale, constante şi permanente.