HG 960/2015, pe înțelesul tuturor

Achiziția terenurilor din perimeterul minier în baza „Regulamentului privind întocmirea programului şi desfăşurarea negocierilor pentru dobândirea folosinţei si accesul la terenurile pe care se efectuează activităţi miniere”, proceduri demarate încă din anul 2005, s-a desfășurat cu mari dificultăţi. Proprietarii au prezentat pretenţii financiare exagerate sau au refuzat înstrăinarea proprietăţii.
În aceste condiții, s-au înregistrat staționări ale utilajelor, care influențează negativ: securitatea energetică naţională; dezvoltarea durabilă; competitivitatea; prețul energiei plătite de către consumatorul final; dezvoltarea industriei din România.
Astfel, în acest context, pentru continuarea activității în vederea exploatării raţionale și valorificării superioare a zăcământului de lignit în cadrul obiectivului de investiții „Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”, în concordanţă cu cererea de energie la nivel naţional, s-a impus  aplicarea prevederilor Legii nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică și de interes național, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare. Acest lucru s-a realizat prin HG 960 din 9 decembrie 2015.
Cariera Jilţ Nord este situată în judeţul Gorj, pe teritoriul comunei Mătăsari, iar suprafaţa perimetrului minier al carierei este de 9,072 kilometri pătrați, suprafaţa ocupată fiind de 5,491218 kilometri pătrați.
Sectorul industriei miniere din România reprezintă un segment deosebit de important, menit să susțină activ dezvoltarea  economică a țării prin furnizarea unei game variate de produse minerale, utilizate ca atare sau ca materii prime.
În comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European COM (2011) 571 final, se face apel la statele membre de a accentua problematica utilizării sustenabile a resurselor în cadrul politicilor existente, precum și de a elabora noi inițiative care să integreze abordarea întregului ciclu de viață al resurselor, stabilind pentru acest proces un orizont de timp de 25 de ani, fără a impune ținte cantitative.
Lignitul reprezintă singurul purtător intern de energie primară care, din punct de vedere al resurselor, poate contribui semnificativ la asigurarea necesarului de consum pentru producerea energiei electrice.
Având în vedere aceste deziderate naționale confirmate de altfel și prin notificări ale Uniunii Europene,  Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. îşi propune gestionarea eficientă şi utilizarea durabilă a resurselor minerale pentru a asigura aprovizionarea pe termen lung cu materii prime la nivel naţional, creând în acelaşi timp condiţiile prealabile pentru dezvoltarea economică într-un mediu global cu oportunităţi pentru activităţi generatoare de afaceri internaţionale.
În vederea declanşării procedurii de expropriere sunt îndeplinite toate condiţiile aplicabilității Legii nr. 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare şi anume:

  1. Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., societate cu capital majoritar de stat este sub autoritatea ministerului de resort;
  2. Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., fiind sub autoritatea ministerului de resort se încadrează în mod expres în dispozițiile art. 2 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
  3. Lucrările miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza licenței de exploatare nr. 2602/2001 de către Complexul Energetic Oltenia, operator economic aflat sub autoritatea ministerului de resort, preluată în conformitate cu dispozițiile Legii minelor nr. 85/2003 de la Complexul Energetic Turceni, sunt declarate de utilitate publică și de interes national, în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, art. 2 alin. (1) lit. e) și 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind  exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local,  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare.
  4. În conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, expropriatorul a întocmit o documentaţie tehnico–economică cuprinzând coridorul de expropriere stabilit pe baza studiului de fezabilitate în variantă finală si a documentaţiilor de urbanism, după caz, şi lista proprietarilor imobilelor care constituie coridorul de expropriere așa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj sau și ale unităţilor administrativ-teritoriale, care cuprinde sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit de evaluatori membri UNEAR având în vedere expertizele întocmite si actualizate de camerele notarilor publici.
  5. Lista proprietarilor/deţinătorilor imobilelor situate în coridorul de expropriere situate pe raza comunei Mătăsari este așa cum rezultă din evidențele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj si ale unităţilor administrativ-teritoriale.
  6. Pentru terenurile proprietate privată în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea nr.255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sumele individuale pentru despăgubiri au rezultat în urma rapoartelor de evaluare efectuate de evaluatori, membri UNEAR.
  7. În situația în care pe coridorul de expropriere vor fi identificate imobile ce ar putea constitui monumente istorice/zone de protecţie a acestora, se vor respecta prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.

Astfel, actul normativ prevede:

  1. aprobarea amplasamentului lucrării „Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”, potrivit documentaţiei topo – cadastrale prevăzute în anexa nr. 2;
  2. aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei cuprinzând imobilele supuse exproprieri situate pe raza localității Mătăsari, astfel cum rezultă din evidențele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj și ale unităţilor administrativ-teritoriale mai sus-menționate, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, în cuantum total de 15.488.828 lei pentru suprafata totală de expropriat, conform planului de amplasament/documentației topocadastrale prevăzute în anexa nr.2 la proiectul de act normativ;
  3. Suma de 15.488.828 de lei aferentă despăgubirii tuturor imobilelor prevăzute în  anexa nr. 2 rezulta din raportul de evaluare întocmit de către un expert autorizat, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2011. Astfel, în conformitate cu dispozițiile legale în materie de expropriere, raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010,  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „expertul evaluator (…) este obligat să se raporteze la expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, portivit art. 771 alin. (5)  din Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.

Implementarea Hotărârii de Guvern 960/2015 va contribui la: menţinerea veniturilor bugetare din aceasta activitate; stimularea creşterii eficienţei economice a exploatării lignitului; valorificarea superioară a zăcământului lignit în concordanţă cu cererea de lignit și energie la nivel naţional; asigurarea siguranței energetice naţionale; exploatarea raţională a zăcământului de lignit; contribuţia la realizarea obiectivelor strategiei energetice naţionale; atenuarea problemelor sociale determinate de încetarea activităţii dacă se continuă astfel de situații; generarea unui potenţial de creştere economică; determinarea unui efect multiplicator în ceea ce privește dezvoltarea furnizorilor de materii prime, materiale, instalații si utilaje, a prestatorilor de servicii; reducerea prețului energiei plătit de către consumatorul final; stimularea industriei din România; securizarea locurilor de munca existente; dezvoltarea economică şi socială a localităţilor din zona exploatării miniere.
Proiectul de Hotărâre de Guvern a îndeplinit procedurile de transparență decizională, fiind supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Energiei, în luna martie 2015.