Q&A (Întrebări și Răspunsuri) PNRR C.6 I.5

Alte detalii

Răspunsuri la întrebările adresate de consultanți/ instalatori referitoare la Apelul nr. 3 de finanțare, COMPONENTA C.6 – INVESTIȚIA I.5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial*

Ultimul update – februarie 2024

 

Subiect 1:

Cod CAEN principal

Întrebare: Din această prevedere a ghidului reiese că o firmă care are cod CAEN principal din art. 1 alin. (3) al Regulamentului 651 este exclusă de la finanțare, chiar dacă dorește să aplice pe un cod CAEN eligibil.
Luând în calcul că Regulamentul european și Schema de ajutor de stat permit ca o firmă să desfășoare activitate și în domeniile excluse, atâta timp cât aplică pe un cod CAEN eligibil și demonstrează separarea activităților, de ce Ghidul exclude aceste firme?
Ca exemplu concret: O firmă care are cod CAEN principal de agricultură (activitate exclusă de la finanțare), însă desfășoară și alte activități și dorește să depună proiect pe cod CAEN de fabricare mase plastice (activitate eligibilă); conform Schemei este eligibilă atâta timp cât demonstrează separarea activităților sau o distincție între costuri, însă conform Ghidului este exclusă de la finanțare.
Răspuns:  Conform art.2 alin. (5) din Schema de ajutor de stat:

„În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse menționate la literele (a), (b) sau (c) al art. 1 alin. (3) din Regulament, cât și în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului, schema se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste ultime sectoare sau activități, cu condiția ca solicitantul demonstrează, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă.”

Prin urmare, schema se adresează operatorilor economici ce dețin un cod CAEN autorizat pt industrie, conform Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 2, secțiunile B si C disponibile la https://www.onrc.ro/index.php/ro/caen, chiar daca nu este cel principal, atât timp cat demonstreaza separarea activitatilor sau o distincție a costurilor.

Subiect 2:

Perioada de implementare

Întrebare: Din Declarația de angajament reiese că toate cheltuielile eligibile trebuie efectuate până în 30 iunie 2025, iar în Schemă scrie că până în această dată se pot semna contractele de finanțare. Însă dacă se semnează contractul de finanțare în data de 30 iunie 2025, nu este posibil ca toate cheltuielile eligibile să se realizeze tot până în 30 iunie 2025.
De asemenea termenul de finalizare a perioadei de implementare menționat în Ghid este 31 decembrie 2025.
Având în vedere aceste aspecte, care este data pentru finalul perioadei de implementare, respectiv până la ce dată se pot face cheltuielile eligibile? 30 iunie sau 31 decembrie 2025?
Răspuns: Schema de ajutor de stat, art. 13 – Durata, precizează:
„(1) Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare până la data de 30 iunie 2025. În această perioadă poate avea loc acordarea ajutorului de stat (semnarea contractelor de finanțare) în condițiile prezentei scheme și a Ghidului Specific;
(2) Investițiile trebuie puse în funcțiune până la data de 31 decembrie 2025;
(3) Plățile aferente ajutorului de stat pot fi efectuate până la data de 30 decembrie 2026”.Conform art. 13, alin. 2, implementarea investiției se face maxim până la data de 31 decembrie 2025, cu respectarea graficului de depunere a cererilor de transfer. Conform alin. 3, plățile efectuate de Autoritate către Beneficiar pot fi efectuate până la data de 30 decembrie 2026.

Subiect 3:

Studiu de fezabilitate

Întrebare: Studiul de fezabilitate care se solicită la depunerea proiectului este eligibil? Intră în categoria ”cheltuieli cu proiectarea tehnică de detaliu, conform HG nr. 907/2016”?
Răspuns: Da, conform capitoul II, punctul 2.3 din Ghidul de finanțare, cheltuielile cu proiectarea tehnică de detaliu, conform HG nr. 907/2016.

Subiect 4:

Extras de cont la depunere

Întrebare: Pentru o firmă care îndeplinește criteriul capacității financiare, deci are cifra de afaceri în valoare minim egală cu valoarea grantului solicitat, pentru întreprinderile mijlocii și mari, respectiv în proporție de 50% din valoarea grantului solicitat, pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, e suficient să depună situațiile financiare sau este obligatoriu, suplimentar, să prezinte extras de cont care acoperă valoarea neeligibilă a proiectului (inclusiv TVA)?
„Conform art. 10, alin. 2, lit. k:
„k) solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului printr-o cifră de afaceri înregistrată în ultimii doi ani fiscali sau în ultimul an fiscal, după caz în corespondență cu anul constituirii, în valoare minim egală cu valoarea grantului solicitat, pentru intreprinderile mijlocii și mari, sau în proporție de 50% din valoarea grantului solicitat, pentru aplicanții întreprinderi micro și mici; în situația în care solicitantul nu îndeplinește criteriul privind cifra de afaceri, acesta trebuie să dovedească accesul la o linie de credit valabilă pe durata de implementare a proiectului, care să dovedească capacitatea financiară acceptabilă conform prevederilor de la lit. d). La momentul depunerii cererii de finanțare, aplicantul va prezenta extras de cont și scrisoare de bonitate emisă de o instituție bancară. Ulterior, la momentul contractării proiectului, se va prezenta o scrisoare de confort emisă de o instituție bancară. De asemenea, aplicantul își va asuma acoperirea sumelor aferente cheltuielilor neeligibile aferente proiectului”.
Răspuns: Prin urmare, extrasul de cont este obligatoriu, indiferent daca se respecta sau nu criteriile de capacitate financiara. Cu ajutorul extrasului de cont se indica IBAN-ul din Anexa 1 la depunerea cererii de finantare. Totadata in etapa depuenrii cererii de finantare se prezinta si situatiile financiare anuale care probeaza criteriul privind cifra de afaceri
Scrisoare de bonitate este necesara pentru societatile care NU respecta criteriul privind cifra de afaceri.
Scrsioare de confort este necEsara pentru societatile care NU respecta criteriul privind cifra de afaceri, in etapa de contractare. 

Subiect 5:

EMS la nivel de contur sau firmă

Întrebare: Sistemul EMS obligatoriu de instalat prin proiect trebuie să fie la nivelul întregii activități sau este corect să fie pe conturul proiectului?
Răspuns: Conform punctului 1.3.1. Activități finanțabile, cu respectarea principiilor demarării lucrărilor, DNSH și cheltuielilor eligibile prevăzute în ghid, alin. 1 din Ghidul specific: „implementarea unui sistem dedicat modernizării, monitorizării echipamentelor și eficientizării consumului de energie la nivelul operatorilor economici va include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei EMS care va asigura o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra și analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date și va eficientiza consumul de energie în timp real”,
iar din Schema de Ajutor de Stat, Art. 5:
„Prin implementarea proiectelor finanțabile în cadrul acestei scheme de ajutor se urmărește finalizarea unor proiecte de eficiență energetică în industrie, prin care să se obțină o reducere cu cel puțin 30% a emisiilor indirecte și directe de GES la nivelul proiectului, în comparație cu emisiile ex-ante, reducere care urmează să fie monitorizată prin intermediul unei platforme informatice pentru centralizarea și analiza consumului național de energie și creșterea procentuală a implementării sistemelor de management energetic EMS la nivelul operatorilor economici, inclusiv la nivelul întreprinderilor mari consumatoare de energie”.”

Subiect 6:

Extras ONRC

Întrebare: La ce document se referă ”Extras ONRC”, trebuie să fie un format anume? Se acceptă Certificat constatator pentru fonduri IMM și Furnizare informații?
Răspuns: Se acceptă orice formă a unui extras ONRC din care rezultă toate informații relevante pentru finalizarea evaluării.

Subiect 7:

H.G. 311/2022 – Ajutoare de Stat Regionale

Întrebare: Vă rog sa ne confirmati ca o intreprindere mijlocie poate aplica la programul PNRR C6 I5 cu locatie de implementare in Popesti-Leordeni, Jud. Ilfov
Răspuns: Conform Schemei de Ajutor de Stat, art. 6 – Domeniul de aplicare, alin. (1), „schema de ajutor de stat bazată pe procedura apelului de proiecte se adresează operatorilor economici care sunt constituiți în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o dețin, respectând condiția înregistrării la ONRC în scopuri fiscale în România și care au depus la Ministerul Energiei cererea de finanțare în cadrul procedurii apelului competitiv pentru acordarea ajutorului de stat pentru un proiect implementat în România”.

Subiect 8:

Extras de cont – Criteriul financiar

Întrebare: Conform ghidului final, este specificat ca document necesar la depunere un extras bancar privind asumarea acoperirii sumelor aferente cheltuielilor neeligibile din proiect. In cazul in care operatorul economic indeplineste criteriul financiar mentionat la pagina 24 (cifra de afaceri > valoarea grantului solicitat), mai trebuie sa prezinte extras de cont sau este doar pentru companiile ce nu indeplinesc criteriul?
Răspuns: Conform art. 10, alin. 2, lit. k din Ghid „solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului printr-o cifră de afaceri înregistrată în ultimii doi ani fiscali sau în ultimul an fiscal, după caz în corespondență cu anul constituirii, în valoare minim egală cu valoarea grantului solicitat, pentru intreprinderile mijlocii și mari, sau în proporție de 50% din valoarea grantului solicitat, pentru aplicanții întreprinderi micro și mici; în situația în care solicitantul nu îndeplinește criteriul privind cifra de afaceri, acesta trebuie să dovedească accesul la o linie de credit valabilă pe durata de implementare a proiectului, care să dovedească capacitatea financiară acceptabilă conform prevederilor de la lit. d). La momentul depunerii cererii de finanțare, aplicantul va prezenta extras de cont și scrisoare de bonitate emisă de o instituție bancară. Ulterior, la momentul contractării proiectului, se va prezenta o scrisoare de confort emisă de o instituție bancară. De asemenea, aplicantul își va asuma acoperirea sumelor aferente cheltuielilor neeligibile aferente proiectului”.

Prin urmare, extrasul de cont este obligatoriu, indiferente daca se respecta sau nu criteriile de capacitate financiara. Cu ajutorul extrasului de cont se indica IBAN-ul din Anexa 1 la Ghidul specific.la depunerea cererii de finantare. Totodata, in etapa depunerii cererii de finantare se prezinta si situatiile financiare anuale care probeaza criteriul privind cifra de afaceri
Scrisoare de bonitate este necesara pentru societatile care NU respecta criteriul privind cifra de afaceri.
Scrisoare de confort este necesara pentru societatile care NU respecta criteriul privind cifra de afaceri, in etapa de contractare. „

Subiect 9:

Avize

Întrebare: Vis a vis de documentele referitoare la CU si Avize, este suficient ca document justificativ pentru depunere o solicitare de Negatie Autorizatie de constructie, ulterior sa fie depusa si Negatia?
Răspuns: Conform anexei nr. 2 – Angajament privind obținerea documentelor specifice, coroborat cu punctul 4.2.9. – Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) și respectarea principiului DNSH din ghidul specific.

Subiect 10:

Aviz Mediu

Întrebare: Dacă se face o reabilitare (reparatie/inlocuire) a unui acoperis a unei hale, aceasta activitate nu este considerata constructie (deci nu are CU si avizele aferente de obtinut). In acest caz, este necesar vreun document de la Mediu?
Răspuns: Conform 1.3.2., sunt eligibile „Construcții aferente procesului industrial numai în scopul funcționării corecte a instalațiilor/ echipamentelor”. Aplicantul va trebui să demonstreze că lucrările propuse spre finanțare sunt pentru funcționarea corectă a instalațiilor/echipamentelor.

Lucrările vor fi realizate cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Subiect 11:

H.G. 311/2022 – Ajutoare de Stat Regionale

Întrebare: Care este intensitatea de finantare pentru un operator economic din judetul ILFOV (Otopeni), tinand cont de faptul ca harta ajutoarelor regionale pentru România (1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2027), nu specifica concret situatia acestei regiuni, pentru fiecare oras in parte. Legat de acest subiect, care este sursa oficiala de info la care sa ne raportam, privind intensitatea ajutoarelor pe fiecare judet/regiune!?
Răspuns: Conform SAS, art. 6 – Domeniul de aplicare, alin. (1), „schema de ajutor de stat bazată pe procedura apelului de proiecte se adresează operatorilor economici care sunt constituiți în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o dețin, respectând condiția înregistrării la ONRC în scopuri fiscale în România și care au depus la Ministerul Energiei cererea de finanțare în cadrul procedurii apelului competitiv pentru acordarea ajutorului de stat pentru un proiect implementat în România”.
Conform Art. 16 – Intensitatea ajutorului de stat și reguli privind cumulul ajutorului de stat.

Subiect 12:

Cumul ajutor de stat

Întrebare: Prezenta finantare intra subincidenta regulilor de cumul privind ajutorul de stat si care este modalitatea de respectare a acestora , pentru un beneficiar care a obtinut ajutor de stat regional in cadrul apelului PNRR/2022/C6/Menerge/I1/Lansarea unei proceduri de ofertare pentru proiecte de productie de energie din surrse regenerabile
Răspuns: 1.    În cadrul schemei de ajutor, alin.(1), art.16 Intensitatea ajutorului de stat și reguli privind cumulul ajutorului de stat prevede că: Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat în cadrul acestei scheme este de 2.000.000 euro pentru proiectul de investiții. Finanțarea este eligibilă la nivelul unuia sau mai multor puncte de lucru ale unei întreprinderi, dar în cadrul aceluiași proiect. Un aplicant poate depune un singur proiect în cadrul apelului de finanțare;
2. Totodată, în cadrul schemei de ajutor, alin. (6), Art. 16 – Intensitatea ajutorului de stat și reguli privind cumulul ajutorului de stat prevede că: Pentru același beneficiar și aceleași proiect de eficiență energetică pentru care se solicita finanțare prin prezenta schemă, ajutorul de stat acordat nu se poate cumula cu alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis. Furnizorul de ajutor de stat monitorizează ajutoarele acordate în baza prezentei scheme pentru a nu depăși intensitatea maximă admisă;
3. Prin urmare, pentru a asigura respectarea regulilor privind cumulul ajutoarelor de stat, aplicanții vor trebui să declare dacă pentru proiectele pentru care solicită ajutor de stat, au mai primit și alte ajutoare de stat (în baza unor scheme care finanțează aceleași costuri eligibile) sau ajutoare de minimis pentru finanțarea unor proiecte de același tip, conform Anexei nr.11 la Ghidul de finanțare aferent Măsurii de investiții I5.

Subiect 13:

Schema de ajutor de stat, la Art. 2, alin (6)
Ghidul de finantare la subcapitolul 1.3.3.
Finantare EE – Cogenerare

Întrebare: „In cadrul Schemei nu se acorda ajutoare pentru instalarea de echipamente energetice pe baza de combustibili fosili, inclusiv gaze naturale. De asemenea, prevederile Schemei nu se aplica in cazul investitiilor in cogenerare si incalzire si/sau racire centralizata
Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), cererile de proiecte vor exclude următoarea listă de activități:
(i) activitățile legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval (cu excepția proiectelor care au ca obiect generarea de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în Anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”Precizam faptul ca solutia de cogenerare de inalta eficienta este considerata o solutie de eficienta energetica atat in Directiva Europeana de eficienta energetica, dar si in legislatia romaneasca.
Noi intelegem din prevederea din Schema de ajutor de stat faptul ca prevederile Schemei nu se refera la cogenerare. Va rugam sa ne confirmati sau infirmati aceasta intelegere.
Respectiv, intelegem din prevederea citata mai sus din Ghid faptul ca solutia de cogenerare este eligibila.
Astfel, va rugam frumos sa ne precizati clar si fara loc de interpretari daca solutia de cogenerare bazata pe utilizarea de gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în Anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” este eligibila pentru aplicare.
In mod normal, Ghidul trebuie sa prevaleze Schemei avand in vedere si precizarea clara citata.
Sunt mai multe astfel de proiecte deja pregatite (fabrici de echipamente electrice, materiale de constructii, produse alimentare) cu solutia de eficienta energetica – cogenerare – si nu dorim ca aceste proiecte sa fie depuse si respinse din motive de interpretare si prevalare a unui document in fata altuia.
Beneficiarii mentionati anterior nu sunt inclusi in schema EU ETS si nu vor putea beneficia de sprijin financiar pentru solutia de cogenerare din alta finantare. Tocmai din acest motiv, apelul PNRR I5 este singura finantare disponibila, iar cei care au intocmit Schema de ajutor de stat speram ca inteleg realitatile din industrie, cu atat mai mult cu cat aceasta solutie poate aduce un impact in reducerea emisiilor de peste 30%.
In cazul in care raspunsul oficial pe care il asteptam de la Ministerul Energiei pe tema solutiei de eficienta energetica – cogenerarea de inalta eficienta – ca masura eligibila, ne veti transmite excluderea acesteia, vom solicita si baza legala prin care s-a exclus, motivele pentru care s-a facut acest lucru, in conditiile in care cogenerarea este definita in legislatie ca fiind solutie de eficienta energetica, scenariul contrafactual in legislatie a pornit de la cogenerare, respectiv consideram ca se face o confuzie intre cogenerarea ca sursa de producere de energie in cazul producatorilor licentiati, respectiv cogenerarea ca solutie de eficienta energetica in cazul producerii pentru auto-consum.Cogenerarea este solutia cu impactul cel mai ridicat in reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si a consumului primar de energie. In Directiva EU se si precizeaza modelul de calcul de aplicat pentru evidentierea reducerii de emisii GHG.In PNRR exista un alt apel dedicat cogenerarii care se aplica doar operatorilor de termoficare, care sunt producatori licentiati de energie si nu sunt industrie.In Fondul de modernizare se preconizeaza un apel care va include si cogenerarea pentru industriile EU ETS, dar in cadrul caruia nu vor fi eligibili toti operatorii economici din industrie, ci doar cei din EU ETS.In acest mod, in cazul excluderii cogenerarii din PNRR I5, practic o serie de beneficiari care vizeaza acest apel sunt din start discriminati si nu pot beneficia de sprijin financiar.Va multumim si asteptam o Adresa oficiala, cu argumente clare fata de cele precizate mai sus, pentru care Ministerul doreste sa excluda solutia de cogenerare.”
Răspuns: Conform art. 1 alin. (1) din Schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor în modernizarea, monitorizarea datelor de consum și îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul operatorilor economici din industrie, prezenta schema este instituită în baza art. 38 al Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat prin Regulamentul (UE) 1315/2023 al Comisiei.
Prezenta schema de ajutor de stat este exceptată de la obligația notificării Comisiei.
În ceea ce privește art. 38 al Regulamentului 651/2014, potrivit prevederilor alin. (2a), prezentul articol NU se aplică în cazul ajutoarelor pentru cogenerare și ajutoarelor pentru încălzire și/sau răcire centralizată.
Totodată, astfel cum este prevăzut la art. 38 alin. (2b) Ajutoarele pentru instalarea de echipamente energetice pe bază de combustibili fosili, inclusiv gaze naturale, nu sunt exceptate, în temeiul prezentului articol, de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat. Astfel, obținerea unui grad mai ridicat de eficiență energetică pe bază de echipamente care utilizează combustibil fosili (inclusiv gaze naturale) nu este exceptată de la obligația notificării în baza Regulamentului 651/2014, și, prin urmare nu face obiectul schemei de ajutor de stat pentru eficiență energetică.
Regulamentul 651/2014 nu face nicio distincție cu privire la tipul de cogenerare drept urmare, conform prevederilor art.38 al Regulamentul 651/2014, în baza căruia este întemeiată schema de ajutor de stat, după cum se poate observa, nu este permisă acordarea de ajutoare de stat pentru cogenerare.
Totodată, la art. 2 alin. (6) din schema de ajutor de stat, este prevăzut că: “ În cadrul schemei nu se acordă ajutoare pentru instalarea de echipamente energetice pe bază de combustibili fosili, inclusiv gaze naturale. De asemenea, prevederile schemei nu se aplică în cazul investițiilor în cogenerare și încălzire și/sau răcire centralizată.”
Totodată, atragem atenția asupra faptului că activitățile și acțiunile din proiect sunt eligibile numai pentru operatorii economici ce dețin un cod CAEN autorizat pentru industrie (sectiunile B și C din CAEN rev. 2, disponibile la https://www.onrc.ro/index.php/ro/caen) care aplică pentru finanțare în cadrul proiectului).

Subiect 14:

CAEN 1012 – Prelucrarea și conservarea carnii de pasare

Întrebare: In legatura cu ghidul solicitantului aferent PNRR C6-I5, va rugam sa ne sprijiniti cu un raspuns privind eligibilitatea unui potential aplicant pentru obtinerea de finantare in cadrul acestui apel de proiecte, care desfasoara activitate economica (pentru care si doreste obtinere de ajutor prin PNRR C6-I5) conform CAEN 1012
Răspuns: Activitățile și acțiunile din proiect sunt eligibile numai pentru operatorii economici ce dețin un cod CAEN autorizat pentru industrie (sectiunile B și C din CAEN rev. 2, disponibile la https://www.onrc.ro/index.php/ro/caen) care aplică pentru finanțare în cadrul proiectului). De asemenea, va solicitam sa consultati si art. 2 din schema de ajutor de stat

Subiect 15:

Valoarea netă actualizată/Rata de actualizare

Întrebare: 1. Sa ne specificati care este rata de actualizare pentru calculul valorii nete actualizate, agreata pe acest program de finanțare
2. Sa ne explicati ce se înțelege prin valoarea actualizată netă corespunzătoare investițiilor în materie de întreținere, reparare și modernizare a instalațiilor și echipamentelor existente si de asemenea va rugam sa ne indicați formula de calcul si/sau exemplificare.
Răspuns: Detalii legate de „”rata de actualizare „” și „”valoarea actualizată netă”” se regăsesc în capitolul 4.2.11 – Analiza Cost -Beneficiu la Ghid. Mai multe informații privind cele două elemente principale ale tehnicii de analiză și fundamentare a deciziilor/proiectelor de investiții pot fi preluate din literatura de specialitate.

De exemplu, la adtresa https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/perspective-asupra-valorii-actualizate-si-ratei-de-actualizare-a3986/

Subiect 16:

Ghid – cap 1.7 (Ajutorul din prezenta masura se acorda in lei sub forma rambursarilor cehltuielilor efectuate etc.)
Anexe

Întrebare: 1. In cazul unui beneficiar care va solicita un sprijin cu intensitatea ajutorului de stat de 65% din costurile eligibile , cofinantarea de 35% trebuie sa se raporteze tot la costurile eligibile? (avand in vedere ca TVA-ul este neeligibil , in cofinantarea 35% poate fi inclusa si valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile?
2. Unde se gaseste Anexa nr.2 la Schema de ajutor de stat? La acest moment este publicata doar anexa 1 !!!
3. Va rog sa oferiti niste indicatii privind completarea tabelului buget, Anexa 1 la Ghid- Cerere de finantare, sectiunea XII -Buget – intrebarile sunt in adresa !!!
4. Referitor la Ghidul specific , cap 1.8.2 – In cazul acestui scenariu contrafactual , la ce perioada de timp se va raporta calculul valorii actualizate nete corespunzatoare investitiilor in materie de intretinere, reparare si modernizare a instalatiilor si echipamentelor existente ?
Răspuns: 1. Conform Capitolului 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor din Ghid
2. Schema de ajutor de stat are o singura anexa, respectiv Anexa 1 – Grila de evaluare tehnico-economica
3. Raspuns conform pct 1
4. Detalii legate de „”rata de actualizare „” și „”valoarea actualizată netă”” se regăsesc în capitolul 4.2.11 – Analiza Cost -Beneficiu la Ghid. Mai multe informații privind cele două elemente principale ale tehnicii de analiză și fundamentare a deciziilor/proiectelor de investiții pot fi preluate din literatura de specialitate,
https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/perspective-asupra-valorii-actualizate-si-ratei-de-actualizare-a3986/

Subiect 17:

Punct de vedere tehnic pe un model de proiect

Întrebare: 1. Denumire proiect: Implementarea acționărilor electrice cu turație variabilă la sistemele de pompare apa in vederea racirii instalatiilor tehnologice (pompele de apa functioneaza in prezent si vor functiona dupa
implementarea proiectului, tot electric).
2. CAEN-ul pe care se aplica: CAEN 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale regaist in categoria B,C pe industrii (CAEN principal este 2014 – Activitatea principala a firmei este inclusa in sistemul EU-ETS)
3. Detalii tehnice proiect: Proiectul propus spre finanțare, respectiv conturul energetic definit, se referă la echipamentele ce compun sistemele de pompare de la Gospodăriile de apă recirculată și se va realiza prin:
– înlocuirea pompelor de apă existente cu altele noi de eficiență mărită (2-10 %);
– înlocuirea motoarelor de acționare existente cu altele de eficiență mărită (2-6%);
– introducerea acționărilor electrice cu turație variabilă care să înlocuiască reglajul debitului din vană (7-60 %);
– înlocuirea liniilor de alimentare de medie tensiune (MT) cu un sistem alcătuit din transformator de MT/jt și linie de joasă tensiune (jt), cu reglaj de tensiune (3- 6%);
– aplicarea unui program de întreținere, monitorizat) pe întreg sistemul de pompare (2-7 %).*
(*) Valorile din paranteză sunt conform MODELULUI pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru unități industriale (în conformitate cu Legea 121/2014)
1. Sistemele de pompare aferente Gospodăriilor de apă recirculată (GAR) sunt destinate să asigure exclusiv pt. apa de răcire pentru instalațiile tehnologice, la parametrii solicitați de procesele tehnologice din instalații si este un proces independent de cele 3 activitati ale firmei, incluse in sistemul EU-ETS)
2. Prin implementarea proiectului se va reduce consumul de energie electrică consumată, respectiv emisiile de gaze cu efect de seră echivalente consumului de energie se vor reduce:
1. energia economisită: 6.087 MWh/an;
2. emisiile de gaze cu efect de seră ecomonisite: 6.087 MWh/an x 0,31 tCO2 = 1.887 tCO2/an.
4. Directiva EU-ETS: Din perspectiva activitatilor incluse in schema EU-ETS din instalatia-core a Companiei, conform Autorizatiei existente (nr. 147/8.07.2021, privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2021-2030, activitatea principala a instalatiei companiei are alocate 3 categorii de activitati desfasurate conform Anexei I a Directivei EU-ETS. Din punctul nostru de vedere (specialisti din industrie si managementul tehnic al companiei) doar aceste unitati tehnice de pe platforma Azomures, mentionate si descrise in Autorizatia nr. 147/8.07.2021 privind EGES, intra sub incidenta EU-ETS, in timp ce procesul de recirculare a apei de deruleaza independent de activitatile core-business, pentru procesul de racire prin racitoarele dedicate (e.g. functioneaza ca si racirea unui motor al unui automobil – independent de functia core a asset-lui)
5. Conform Regulamentului de funcționare RF-15-Hidro, pe platformă se consumă 6 sortimente de apă! Conturul ales în cadrul acestui proiect este pe circuitul apei de răcire (apă recirculată – punctul c).
a) – apa industrială tratată (pentru diverse procese tehnologice, stins incendiu, spălat platforme, răcire, apă de adaos).
b) – apa filtrată mecanic (pentru adaos la circuite de răcire, demineralizare).
c) – apa recirculată ”curată” (ca apă de răcire).
d) – apa recirculată agresivă (ca apă de răcire la fabrica de îngrășăminte complexe).
e) – apa demineralizată (utilizată în principal ca apă de alimentare a generatoarelor de abur de pe platformă).
f) – apa potabilă (utilizată pentru necesități igienico-sanitare, cantină, spălătorie, etc.).
6. Reducerea coeficientilor de emisii solicitati: Procesul de racire, este delimitat de activitatile de baza ale companiei (inclusiv SF-ul si auditul energetic sunt efectuate pe acest proces, singular) iar reducerea de emisii preconizate de gaze cu efect de seră/energie se vor aplica pe proiect, cu valori de referință relevante exclusiv pentru procesul de racire a instalatiilor.
Răspuns:  Conform art. 2 alin. 5 din schema de ajutor de stat:”” în cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse menționate la literele (a), (b) sau (c) al art. 1 alin. (3) din Regulament, cât și în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului, schema se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste ultime sectoare sau activități, cu condiția ca solicitantul demonstrează, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă.””
In aceasta etapa de depunere a proiectelor Autoritatea Contractanta nu poate exprima puncte de vedere asupra eligibilitatii unui potential proiect depus.

Subiect 18:

Indicator I.1 – Reducerea emisiilor de GES

Întrebare: Vă rugam sa comunicati daca este corect ca, pentru calculul indicatorului I.1 sa consideram factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel național conform raportului ANRE pentru anul 2021. Factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel național conform raportului ANRE pentru fiecare MWh din surse fosile este 0,6119 tone CO2/MWh; acest factor ar trebui să fie același, indiferent de anul de referință ales (oricare dintre anii 2021, 2022 sau 2023), indiferent de unde este achiziționată energia electrică
Răspuns: Conform art. 2.2 Eligibilitatea proiectului, lit. a) din Ghid ”Proiectul cuprinde acțiuni si active eligibile din cele enumerate la secțiunea Active PNRR – Investiția 5, urmărind evoluția indicatorilor de proiect față de valorile înscrise în auditul energetic pentru anul de referință ales (indicatorii principali fiind reducerea GES și a intensității energetice la nivelul întreprinderii), în perioada derulării proiectului și cuantificați la sfârșitul perioadei de monitorizare.”

Subiect 19:

Echipamente eligibile

Întrebare: Pe conturul energetic al proiectului pot fi incluse simultan, echipamente apartinand unor zone tehnologice diferite din fabrica, ca de exemplu:
A.Inlocuire echipamente
-suflante de faina utilizate in zona silozuri,
-chillere cu absorbtie utilizate in sisteme de racire industriale
-cazan de abur
B.Recuperare energie termica
-recuperatoare asociate compresoarelor de aer
Echipamentele nu sunt incluse intr-o singura linie tehnologica
Răspuns: Conform art. 1.3.1 din Ghid ”Finanțarea este eligibilă la nivelul unuia sau mai multor puncte de lucru ale unei întreprinderi, dar în cadrul aceluiași proiect. Un aplicant poate depune un singur proiect în cadrul apelului de finanțare.”
Conform art. 2.2 lit i) din Ghid ”Proiectul este fundamentat de auditul energetic (realizat pe conturul proiectului) în care se angajează valorile indicatorilor privind reducerea emisiilor de GES cu minimum 30% și a intensității energetice, pentru perioada derulării proiectului, raportat la conturul energetic al proiectului”.
Echipamentele precizate trebuie să fie incluse în cadrul proiectului pentru care se solicită finanțare.

Subiect 20:

Scenarii tehnice contrafactuale

Întrebare: Este nevoie de mai mult de doua scenarii tehnice care sa fie comparabile cu cel contrafactual in realizarea proiectului de investitii?
Răspuns: Conform art. 4.2.10. Studiul de fezabilitate din Ghid „Studiul de fezabilitate se va elabora conform prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice (anexa privind elaborarea unui Studiu de fezabilitate), cu modificările și completările ulterioare și va avea la bază necesitatea dezvoltării proiectului și caracteristicilor tehnice, comparând soluțiile alternative mai detaliate în vederea asigurării alegerii soluțiilor celor mai eficiente”, coroborat cu art. 1.8.2. din Ghid – Costurile eligibile.Conform Secţiunii a 3-a Studiul de fezabilitate, Articolul 7 din HG 907/2016 „(1) Studiul de fezabilitate este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare și, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții”.

Subiect 21:

Co-finanțare

Întrebare: Cum se probeaza disponibilitatea financiara pentru cofinantare?
Răspuns: Conform art. 1.7 din Ghid „Ajutorul din prezenta măsură se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și nu poate depăși 2.000.000 Euro pentru fiecare proiect,
echivalent în lei. Diferența până la valoarea totală a proiectului, în vederea asigurării sustenabilității acestuia, operaționalizării și respectării indicatorilor asumați, pe toată perioada implementării și monitorizării se asigură de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuție financiară pentru diferența până la totalul costurilor proiectului fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.”
Conform art. 10, alin. 2, lit. k) din Ghid „solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului printr-o cifră de afaceri înregistrată în ultimii doi ani fiscali sau în ultimul an fiscal, după caz în corespondență cu anul constituirii, în valoare minim egală cu valoarea grantului solicitat, pentru intreprinderile mijlocii și mari, sau în proporție de 50% din valoarea grantului solicitat, pentru aplicanții întreprinderi micro și mici; în situația în care solicitantul nu îndeplinește criteriul privind cifra de afaceri, acesta trebuie să dovedească accesul la o linie de credit valabilă pe durata de implementare a proiectului, care să dovedească capacitatea financiară acceptabilă conform prevederilor de la lit. d). La momentul depunerii cererii de finanțare, aplicantul va prezenta extras de cont și scrisoare de bonitate emisă de o instituție bancară. Ulterior, la momentul contractării proiectului, se va prezenta o scrisoare de confort emisă de o instituție bancară. De asemenea, aplicantul își va asuma acoperirea sumelor aferente cheltuielilor neeligibile aferente proiectului”.
Scrisoare de bonitate este necesara pentru societatile care NU respecta criteriul privind cifra de afaceri.
Scrisoare de confort este necesara pentru societatile care NU respecta criteriul privind cifra de afaceri, in etapa de contractare.

Subiect 22:

Eligibilitate instalații de producere a aburului industrial

Întrebare: Este eligibilă o instalație de producere a aburului industrial ( utilizat în procesul de fabricație al beneficiarului) care folosește ca și combustibil rumeguș și tocătură de lemn?
Răspuns: Idem intrebarea 13 

Subiect 23:

Eligibilitate instalație de uscare a nisipului

Întrebare: Este eligibilă o instalație de uscare a nisipului care funcționează cu gaz petrolier lichefiat (GPL)?
Răspuns: Idem intrebarea 13 

Subiect 24:

Eligibilitate proiect dpdv al ofertelor

Întrebare: In cadrul ghidului la sectiunea 2.2. Eligibilitatea proiectului, se mentioneaza ca pentru echipamentele/ solutiile pentru care se solicita finantare, pretul se probeaza prin depunerea a minim 3 oferte.
La nivelul societatii exista in prezent o linie de productie compusa din mai multe echipamente care au fost achizitionate de la un producator extern, linie realizata la comanda. Orice inlocuire de piese/echipamente sau completare a liniei cu alte echipamente se poate face doar de la producatorul existent, care prin intermediul compartimentului de cercetare-dezvoltare propune si transmite cele mai bune solutii , neexistand un alt producator pe piata sau intermediar care ne-ar putea putea furniza echipamente similare .
Astfel, pentru a putea fi realizata compatitibilitatea echipamentelor de productie din cadrul liniei, putem solicita inlocuirea echipamentelor existente cu alte utilaje mai eficiente energetic doar de la producatorul existent al liniei.
Prin urmare, este imposibila obtinerea pentru aceste echipamente a 3 oferte.
Este posibil, in aceasta situatie sa prezentam in schimb o declaratie de la producator care sustine cele sus mentionate?
Răspuns: Conform art. 2.2 lit m) din Ghidul de finantare -„Se probează prin prețul de catalog și minim trei oferte, la depunerea cererii de finanțare și a fișelor tehnice de catalog pentru fiecare echipament pentru care se solicită finanțare, în conformitate cu studiul de fezabilitate, din care să reiasă îndeplinirea condiției privind depășirea standardelor UE adoptate, dacă există standarde obligatorii în acest sens, sau conformarea cu reglementările comunitare privind aplicarea BAT (în aplicarea Deciziilor Comisiei Europene de punere în aplicare a prevederilor Directivei 2010/75/UE). Se va alege prețul optim pentru respectarea raportului preț/calitate.”
Cele trei oferte trebuie să prezinte caracteristici tehnice similare.

Subiect 25:

Co-finanțare

Întrebare: In scenariul pozitiv in care pentru implementarea unui proiect Beneficiarul urmeaza sa solicite o linie credit – dupa aprobarea la finantare a proiectului – pentru cofinantare: Este necesar vreun document suport in acest sens si daca da, care este acesta?
Răspuns: Idem intrebarea 8
Cofinanțarea este strict în sarcina beneficiarului

Subiect 26:

Scenariu contrafactual

Întrebare: Pentru identificarea corecta a sumei finantabile, care din urmatoarele scenarii vor fi aplicate:
Scenariul 1: sa fie prezentate minim doua scenarii tehnice, se alege scenariul optim dintre cele 2 – din punct de vedere tehnic, iar diferenta dintre acesta si scenariul contrafactual (mentenanta echipamentelor in functiune) sa constituie cuantumul ajutorului de stat (conform modelului de studiu de fezabilitate HG 907/2016) ?
Scenariul 2: sa fie prezentat doar un singur scenariu tehnic, iar diferenta dintre acesta si acelasi scenariu contrafactual sa constituie cuantumul ajutorului de stat (fara comparatia a doua scenarii tehnice)?
Răspuns: Conform art. 4.2.10 din Ghidul de finantare – „Studiul de fezabilitate va analiza cel puțin două scenarii tehnice. Ambele scenarii vor fi analizate din toate punctele de vedere și descrise în conformitate cu cerințele prezentului ghid, din perspectiva tipurilor de investiții eligibile și a restricțiilor privind cheltuielile eligibile din perspectiva ajutorului de stat.”
Conform art. 16 din Schema de ajutor de stat – Intensitatea ajutorului de stat și reguli privind cumulul ajutorului de stat

*Prin răspunsul la întrebările primite și publicarea acestora pe site-ul Ministerul Energiei, se are în vedere principiul transparenței