17 august 2016

Informații generale

Scurtă sinteză a Planului de Investiții pentru Europa – Planul Juncker

 • 22% din investițiile declanșate au fost în sectorul energetic
 • Mobilizarea resurselor financiare pentru investiții, aducerea investițiilor la economia reală și îmbunătățirea mediului de investiții în Uniune
 • Investiții strategice în:
  • Infrastructură energetică, inclusiv interconexiunile de transport și energie
  • Extinderea utilizării de energie regenerabilă
  • Creșterea eficienței energetice și utilizarea resurselor
  • Modernizarea sectorului energetic în concordanță cu prioritățile uniunii energetice
  • Securitate energetică
  • Explorarea sinergiilor dintre diverse sectoare
 • Proiectele trebuie să prezinte un interes comun în domeniul social și în domeniul mediului și al resurselor naturale. Sunt sprijinite proiectele viabile din perspectivă ecologică, care aduc avantaje pentru industriile și tehnologiile cu un potențial ridicat, care contribuie la tranziția către o economie ecologică, durabilă și eficientă din punct de vedere al resurselor.
 • Eficiența energetică este tratată ca o sursă de energie în sinea sa.
 • Proiectele ar trebui să ofere sprijin financiar Întreprinderilor Mici și Mijlocii cu un mai puțin de 3.000 de angajați. Înființarea noilor entități este și ea sprijinită.
 • Părțile terțe ar trebui să poată cofinanța proiecte FEIS, fie pe bază de proiect, fie prin intermediul unor platforme de investiții.

Instrumentele FEIS sunt:

 • Împrumuturi
 • Garanții
 • Produse de sporire a creditului
 • Produse tip capital propriu/equity

Criteriile de eligibilitate sunt menționate în Articolul 6 din REGULAMENTUL (UE) 2015/1017 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice din 25 iunie 2015
Acordul privind FEIS prevede faptul că FEIS urmează să sprijine proiecte care:

 • sunt viabile din punct de vedere economic în conformitate cu o analiză costuri-beneficii realizată după standarde ale Uniunii, ținând seama de sprijinul și cofinanțarea potențiale din partea partenerilor publici și privați ai unui proiect;
 • sunt coerente cu politicile Uniunii, inclusiv cu obiectivul creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii, crearea de locuri de muncă de calitate și coeziunea economică, socială și teritorială;
 • oferă adiționalitate – din Articolul 5: (1) În sensul prezentului regulament, „adiționalitate” înseamnă sprijinul oferit de FEIS operațiunilor care abordează disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții sub nivelul optim care nu ar fi putut fi desfășurate fără sprijinul FEIS în perioada în care poate fi utilizată garanția UE, sau în orice caz nu în aceeași măsură, de către BEI, FEI sau în temeiul instrumentelor financiare existente ale UE. Proiectele susținute de FEIS au, de regulă, un profil de risc mai ridicat decât proiectele sprijinite prin operațiunile obișnuite ale BEI, iar portofoliul FEIS are, în general, un profil de risc mai ridicat decât portofoliul de investiții sprijinit de BEI în conformitate cu politicile sale obișnuite de investiții înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.
 • dacă este posibil, maximizează mobilizarea capitalului din sectorul privat;
 • sunt viabile din punct de vedere tehnic.

În cazul operațiunilor desfășurate de BEI și FEI prin intermediari financiari, anvergura proiectelor eligibile pentru sprijin FEIS nu este limitată.
AICI mai multe detalii din partea BEI
Ciclul unui proiect FEIS

  1. Propunere proiect la Banca Europeană de Investiții (BEI)
  2. Evaluarea financiară, economică, socială, tehnică și de mediu a proiectului de către Banca Europeană de Investiții
  3. Aprobarea BEI de către comitetul managerial, comitetul de investiții și directori
  4. Semnarea contractului
  5. Plata
  6. Monitorizare și raportare
  7. Rambursare


Aplicanții pot utiliza Portalul transparent de proiecte de investiții (EIPP) și Platforma de consiliere (EIAH) pentru căutarea potențialilor investitori adiționari respectiv pentru informații tehnice, financiare, legale etc.
COM a prezentat ultima formă a criteriilor de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească propunerile de proiecte pentru a fin incluse în EIPP:

 • Valoarea minimă a proiectului trebuie să fie de 10 milioane de euro;
 • Proiectul trebuie să vizeze unul intre sectoarele prevăzute în Regulamentul FEIS (Art 9, Regulament UE 2015/2017) (energie, agricultură, infrastructură, cercetare etc);
 • Proiectul trebuie să demareze în maxim trei ani de la publicarea propunerii;
 • Promotorul proiectului să fie o persoană juridică dintr-un stat membru UE.

Mai pe larg, sunt sprijinite

 1. Cercetarea, dezvoltarea și inovarea, în special prin:
 • proiecte care sunt în conformitate cu programul Orizont 2020;
 • infrastructuri de cercetare;
 • proiecte și programe demonstrative, precum și utilizarea infrastructurilor, tehnologiilor și proceselor conexe;
 • sprijinirea comunității științifice, inclusiv colaborarea cu industria;
 • transferul de cunoștințe și tehnologie;
 1. Dezvoltarea sectorului energetic în conformitate cu prioritățile uniunii energetice, inclusiv securitatea aprovizionării cu energie, și cadrul de politici privind clima și energia pentru 2020, 2030 și 2050, în special prin:
 • extinderea utilizării sau a aprovizionării cu energie din surse regenerabile;
 • eficiența energetică și reducerea consumului de energie (cu un accent deosebit asupra reducerii cererii prin gestionarea cererii de energie și reabilitarea clădirilor);
 • dezvoltarea și modernizarea infrastructurii energetice (în special în ceea ce privește interconexiunile, rețelele inteligente de distribuție, stocarea energiei și sincronizarea rețelelor);
 1. Dezvoltarea infrastructurii de transport și echipamente și tehnologii inovatoare pentru transport, în special prin:
 • proiecte și priorități orizontale eligibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 și al Regulamentului (UE) nr. 1316/2013;
 • proiecte ce vizează mobilitatea urbană inteligentă și durabilă (vizând accesibilitatea, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a consumului de energie și a accidentelor);
 • proiecte de conectare a nodurilor la infrastructurile TEN-T;
 1. Furnizarea, prin intermediul FEI și BEI, de sprijin financiar pentru entități cu până la 3 000 de angajați, cu un accent deosebit pe IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare medie, în special prin:
 • punerea la dispoziție de capital circulant și de investiții;
 • furnizarea de finanțare de risc, de la stadiile incipiente până la stadiile de extindere, pentru IMM-uri, întreprinderi nou-înființate, întreprinderi mici cu capitalizare medie și întreprinderi cu capitalizare medie, cu scopul de a asigura o poziție de lider tehnologic în sectoare inovatoare și durabile;
 1. Mediul și utilizarea eficientă a resurselor, în special prin:
 • proiecte și infrastructuri în domeniul protecției și gestionării mediului;
 • consolidarea serviciilor eco-sistemice;
 • dezvoltarea urbană și rurală sustenabilă;
 • măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice;

Rolul EIPP este acela de a pune în contact promotorii de proiecte cu investitorii potențiali atât din rândul instituțiilor europene sau sectorul public, cât și la nivelul sectorului privat. COM se așteaptă ca în viitor EIPP să devină un instrument utilizat mai degrabă de către sectorul privat.