Legislație europeană și națională

 

Promovarea valorificării resurselor regenerabile de energie (RES) a fost unul dintre obiectivele prioritare ale politicii energetice, România având un potențial energetic tehnic al surselor regenerabile de energie evaluat și publicat încă din anul 2003.

În vederea exploatării acestui potenţial şi atingerii ţintelor asumate în acest domeniu, România a creat un cadru legislativ şi instituţional adecvat promovării RES, aliniat la acquis-ul comunitar.
România a adoptat în anul 2003, Strategia de valorificare a resurselor regenerabile de energie”, aprobată prin HG 1535/2003.
Prevederile Directivei 2001/77/EC au fost transpuse în legislaţia naţională prin HG 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie. Prin HG 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie cu modificările din HG 958/2005 s-a stabilit sistemul cotelor obligatorii, combinat cu sistemul de comercializare a certificatelor verzi. Această piaţă a certificatelor verzi a funcționat inițial în baza Ordinului ANRE 22/2006 privind Regulamentul de organizare a piaței certificatelor verzi.
Ţinta prevazută de Directiva 2009/28/EC este, la nivelul anului 2020, de 24%, exprimată ca pondere a energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie, reprezentând o creștere de 6.2% față de anul de referință 2005 (valoarea de referință pentru 2005 este de 17.8%). Nivelul ţintelor naţionale orientative privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul intern brut de energie electrică în perspectiva anilor 2010, 2015, 2020 este de respectiv 33%, 35% şi 38% și se regăsește în „Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020”, aprobata prin HG 1069/2007.
În vederea atingerii țintei naționale pentru anul 2020, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 220/2008 privind stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile. Prin lege se stabileşte un sistem de promovare a producerii de energie electrică din surse regenerabile bazat pe impunerea unor cote obligatorii de energie electrică, combinat cu tranzacţionarea de certificate verzi.

Schema a fost inițial aprobată prin Decizia COM C(2011) 4938 final din 13 iulie 2011. În conformitate cu prevederile Deciziei, autorităţile române şi-au asumat obligaţia monitorizării costurilor şi veniturilor producătorilor beneficiari ai schemei de sprijin, în vederea diminuării supracompensării, dacă este cazul, pentru ca schema să nu conducă la un avantaj competitiv necuvenit. Ulterior, la 20 martie 2014 România a notificat un set de măsuri care au adus unele modificări sistemului de promovare a producerii energiei din RES, măsuri care au primit aprobarea COM C(2015) 2886 din 04.05.2015.
În rezumat, sistemul de promovare a producerii de energie electrică din surse regenerabile (E-SRE), prin acordarea de certificate verzi instituit prin lege se aplică pentru energia electrică produsă în unităţi calificate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE şi livrată în Sistemul Energetic Național, respectiv: energie hidro produsă în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW, puse în funcţiune sau modernizate începând cu anul 2004, energie eoliană, energie solară, energie geotermală, biomasă, biogaz, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.
Producătorii de energie electrică din surse regenerabile vând certificatele verzi către furnizorii consumatorilor finali de energie electrică, aceștia din urmă fiind obligaţi ca în fiecare an să achiziţioneze un număr de certificate verzi calculat în funcţie de cota stabilită de ANRE aplicată la energia electrică furnizată. Tranzacţionarea certificatelor verzi este independentă de tranzacţionarea energiei electrice, care se realizează prin mecanisme de piaţă, pe piaţa de energie electrică. Prin această schemă de sprijin consumatorii finali suportă, prin preţul majorat al energiei electrice, acoperirea costurilor suplimentare de producţie ale producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie.

Operatorul de Transport şi Sistem – Transelectrica SA emite lunar certificate verzi producătorilor pentru cantitatea de energie electrică din surse regenerabile produsă şi livrată în reţea, pe baza datelor măsurate prin contorizare.
Producătorii de energie electrică din RES vând certificatele verzi primite pentru energia electrică livrată în reţeaua electrică pe piaţa internă a certificatelor verzi.
Piaţa de certificate verzi a devenit funcţională în România în anul 2005. Operatorul Pieţei de energie electrică – SC Opcom SA gestionează o piaţă centralizată de certificate verzi.
Valoarea de tranzacționare a certificatelor verzi este limitată atât inferior, cât şi superior prin Lege, în scopul protejării investitorilor (cărora li se garantează o valoare minimă) şi consumatorilor (valoarea maximă),
Achiziția energiei electrice produse din RES se face prin preluarea cu prioritate pe piața de energie electrică a acestui tip de energie, inclusiv prin Piaţa pentru Ziua Următoare organizată de Opcom SA.
În luna septembrie 2010, Guvernul României a transmis Comisiei Europene (CE) Planul naţional de acţiune în domeniul E-SRE (PNAER), care conține date privind producţia de E-SRE necesară atingerii ţintei naţionale în anul 2020.
În conformitate cu art. 22 al Directivei 2009/28/CE, Statele Membre trebuie să transmită către Comisia Europeană un Raport bienal privind progresul realizat în promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. În acest context, Ministerul Energiei a transmis cel de-al treilea Raport de progres pentru perioada 2013-2014 privind implementarea măsurilor din PNAER. Conform acestui raport ponderile totale ale consumului de energie din SRE în consumul brut de energie din anii 2013 și 2014 sunt 25,13%, respectiv 26,27%, depășind cu mult ponderile stabilite pentru traiectoria indicativă de 19,66% pentru perioada 2013-2014 calculată în conformitate cu precizările din Directiva 2009/28/CE (Anexa I).

În continuare este prezentată pe scurt legislația primară care asigură cadrul legal pentru promovarea producției de energie din surse regenerabile de energie:

 • HG nr. 443/2003 privind promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile de energie (10 aprile 2003) – abrogat de OUG 88/2011

Stabilește cadrul legal necesar promovării E-SRE, țintele orientative privind ponderea SRE în consumul brut de energie al României, precum și ponderea E-SRE în consumul brut de energie electrică al țării, și anume E-SRE trebuie să reprezinte 30% din consumul național brut de energie electrică, respectiv ponderea SRE să fie de 11% din consumul național de energie

 • HG nr. 1535/2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie (18 decembrie 2003)

Include un Program orientativ de valorificare a SRE în România, fiind menționate acțiunile necesare, resursele financiare (interne și externe), responsabilitățile și termenele estimative. Strategia prezintă avantajele și potențialul surselor regenerabile de energie în Uniunea Europeana și România.

 • HG nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (4 noiembrie 2004) – abrogat de HG 1479/2009

Stabilește sistemul de promovare a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE), stimulând astfel producerea E-SRE din România, aplicând sistemul cotelor obligatorii combinat cu sistemul de comercializare a certificatelor verzi.

 • HG nr. 1429/2004 Regulamentul de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie ( 2 septembrie 2004) – abrogat de HG 1232/2011

Acest regulament reglementează garanțiile care certifică originea energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie.  
Regulamentul precizează care sunt documentele necesare acordării garanțiilor de origine și condițiile de acordare a garanțiilor de origine, modul de înregistrare și de gestionare a informațiilor referitoare la garanțiile de origine și condițiile de recunoaștere și retragere a garanțiilor de origine.

 • HG nr. 958/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.443/2003 privind promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile de energie și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (18 august 2005) – abrogat de HG 1479/2009

Aceste modificări au rolul de a clarifica și impulsiona promovarea producerii energiei electrice. Exemple de modificări:
În alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr 443/2003 se modifică ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la consumul național brut de energie electrică de la 30% la 33%.

 • OG nr. 22/2008 Ordonanța privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie (20 august 2008) – abrogat de Legea nr.121/2014

Stabilește măsurile pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Este prevăzută și posibilitatea acordării de stimulente financiare și fiscale pentru îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

 • HG nr. 750/2008 Schema de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

Reglementează finanțările acordate operatorilor economici pentru realizarea investițiilor inițiale în vederea valorificării resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie electrică și termică. Schema de ajutor de stat se adresează operatorilor economici, întreprinderi mari, mijlocii și mici, din toate sectoarele economice, care realizează investiții inițiale. Această schemă stabilește beneficiarii programului, valoarea maximă a finanțării, modalitatea de acordare a ajutorului de stat, regulile privind cumulul ajutoarelor de stat, modalitatea de derulare a schemei și regulile privind raportarea și monitorizarea ajutoarelor de stat.

 • HG nr. 1661/2008 Hotărârea privind aprobarea Programului național pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010

Programul asigură cofinanțarea proiectelor de investiții privind creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, având ca beneficiari direcți autoritățile administrației publice locale. În această hotărâre sunt specificare care sunt condițiile pentru finanțarea și implementarea proiectelor de investiții în cadrul Programului național 2009-2010, condițiile de acordare a sprijinului financiar nerambursabil, etapele de implementare ale Programului național 2009-2010.

 • Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Prin lege se stabileşte un sistem de promovare a producerii de energie electrică din surse regenerabile bazat pe impunerea unor cote obligatorii de energie electrică, combinat cu tranzacţionarea de certificate verzi. Sistemul de promovare se aplică pentru energia electrică produsă în unităţi calificate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE şi livrată în Sistemul Energetic Național, respectiv: energie hidro produsă în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW, puse în funcţiune sau modernizate începând cu anul 2004, energie eoliană, energie solară, energie geotermală, biomasă, biogaz, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.

 • HG nr. 1479/2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (25 noiembrie 2009) – abrogat prin OUG 88/2011

Această hotărâre prevede că sistemul coteleor obligatorii combinat cu tranzacționarea de certificate verzi se aplică pentru a promova energia electrică produsă din surse regenerabile. Producătorii E-SRE au venituri atât din vânzarea energiei electrice pe piața de energie electrică, cât  și din vânzarea certificatelor verzi pe piața de certificate verzi.. Producătorii de energie electrică din surse regenerabile sunt scutiți de la plata dezechilibrelor provocate.

 • HG nr. 835/2010 privind modificarea Programului național pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 1661/2008. (11 august 2010)

În contextul unei situații economice dificile a economiei României și a unor constrângeri bugetare pentru anul 2010 s-a hotărât diminuarea finanțării Programului național 2009-2010 și-modificarea datei limită pentru transmiterea de către beneficiarii proiectelor de investiții a documentelor pentru stabilirea eligibilității.

 • OG nr. 29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (30 august 2010).

Această ordonanță aduce modificări și completări Legii nr. 220/2008 prin introducerea unor definiții specificarea faptului că în cadrul unei cooperări dintre România și alte țări pot fi implicați și operatori privați. De asemenea,se introduc două noi capitole ”Proceduri administrative” și ”Sisteme de certificare pentru instalatori și campanii de informare”.

 • Legea nr. 139/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Prin prezenta lege sunt modificate și sunt aduse noi completări cum ar fi:

 1. se elimina aleneatul (1) litera a, la articolul 1) privitoar la atragerea în balanța energetică națională a resurselor regenerabile de energie, -se introduc definitii sau se completeaza pentru: biomasa, biolichid, biocarburant, centrala electrica, centrala noua/grup electric nou, certificat verde etc.;
 2. se introduce un nou capitol „Garantii de origine pentru energia electrica, incalzirea si racirea produse din surse regenerabile de energie;
 • OUG nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. (12 octombrie 2011)

Luând în considerare Decizia Comisiei Europene: Ajutorul de stat SA.33134(2011/N)-România – ”Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile” se modifică și se completează Legea nr. 220/2008. Se introduc două noi articole(29, 30) referitoare la monitorizare și contravenții.

 • Legea nr. 134/2012 pentru aprobarea OUG nr. 88/2011 privind modificare și completarea Legii nr.  220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii de energie din surse regenerabile de energie

Modifică Legea nr. 220/2008, asigurând accesul prioritar la rețeaua de energie electrică al unei categorii de producători de energie electrică regenerabilă. Schimbă perioadele de valabilitateal certificatelor verzi și suplimentează numărul acestora pe MWh produs în centrale electrice bazate pe biomasă. Introduce mecanisme de cooperarare în scopul realizării obiectivului național privind energia regenerabilă.

 • OUG nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii de energie din surse regenerabile de energie

Având în vedere efectul de creștere necontrolată a prețurilor energiei la clienții finali, au fost luate o serie de măsuri cu impact major asupra pieței de CV:

 1. Introducerea posibilităţii preluării energiei electrice produse din surse regenerabile de energie şi susţinută prin sistemul de promovare prin certificate verzi în piaţa reglementată de energie electrică, în baza reglementărilor emise de ANRE.
 2. Măsuri destinate să asigure funcţionarea eficientă a pieţelor de certificate verzi şi transferarea corectă a costurilor certificatelor verzi în factura pentru consumatorii finali.
 3. Neaplicarea sistemului de promovare pentru situaţia în care energia electrică furnizată produce dezechilibre în SEN.
 4. Neaplicarea sistemului de promovare pentru situaţia în care energia electrică este produsă în centrale electrice situate pe terenuri care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, erau în circuitul agricol.
 5. Introducerea obligaţiei pentru ANRE de a reglementa prin cote anuale cantitatea de energie electrică din surse regenerabile care se va prelua în Sistemul  Electroenergetic Naţional, cu beneficiul sistemului de promovare prin certificate verzi, pe baza unor contracte ferme cu fiecare producător acreditat
 6. Tranzacţionarea de o manieră transparentă, direct între producători şi furnizori, a certificatelor verzi.
 7. Exceptarea de la aplicarea prevederilor Legii 220/2008 a unui procent din cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor finali, cu respectarea reglementărilor europene incidente.
 8. Monitorizarea semestrială a investiţiilor de către ANRE;
 9. Amânarea temporară începând cu 01.07.2013 a acordării unui număr de certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs de centrale electrice hidrolelectrice noi cu puteri electrice instalate ≤ 10 MW (1 certificat verde), de centrale electrice eoliene (1 certificat verde), respectiv de centrale electrice solare (2 certificate verzi), corelat cu tendinţele constatate din prima analiză de monitorizare a schemei; recuperarea certificatelor verzi se va face începand cu 01.01.2017 pentru centralele electrice hidrolelectrice noi cu puteri electrice instalate ≤ 10 MW şi solare, respectiv începand cu 01.01.2018 pentru centralele electrice eoliene, eşalonat cel mult pană la 31.12.2020 ;
 10. Eliminarea unor restricţii care conduc la supracompensare şi care nu au fost negociate cu Comisia Europeană (CE)

 

 • OUG nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea OUG nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Modifică Legea nr. 220/2008 prin interdicția aplicării sistemului de promovare pentru energia produsă în centrale fotovoltaice situate pe terenuri aflate în circuitul agricol.

 • HG nr. 994/2013 privind aprobarea măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi în situațiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) și f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovarea a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Aprobă măsurile de reducere a numărului de certificate verzi pentru centralele hidroelectrice noi, centralele eoliene și centralele fotovoltaice.Măsurile de reducere aprobate:

 1. 0,7 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi, cu puteri instalate de cel mult 10 MW;
 2. 0,5 certificate verzi, până în anul 2017, şi 0,25 certificate verzi, începând cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din energie eoliană;
 3. 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din energie solară.

Aprobă prevederile OUG 57/2013.

 • HG nr. 224/2014 pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2014

Conform obligaţiei, în urma monitorizării gradului de realizare a obiectivului național, ANRE a calculat cantitatea de energie electrică din surse regenerabile care se va prelua în Sistemul  Electroenergetic Naţional, care va beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, pe baza unor contracte ferme cu fiecare producător acreditat.
Cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie este de 11,1% din consumul final brut de energie electrică.

 • HG nr.  495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovarea a producerii energiei din surse regenerabile de energie – a fost modificată și completată cu prevederile:
 1. HG nr. 620/2014
 2. HG nr. 823/2014
 3. HG nr. 1.104/2014
 4. HG nr. 113/2016

Instituirea unei scheme de ajutor de stat bazată pe electro-intensitatea consumatorilor, aplicată unui număr estimat de 300 de beneficiari expuși riscului de a își pierde competitivitatea și care vor fi exceptați de la plata unui număr de certificate verzi. Beneficiarii plătesc următoarele procente din numărul certificatelor verzi în funcție de electro-intensitatea întreprinderilor, după cum urmează:

 • 15% în cazul unei electro-intensități mai mari de 20%
 • 40% în cazul unei electro-intensități cuprinse între 10 – 20%
 • 60% în cazul unei electro-intensități cuprinse între 5-10%

Beneficiarii ajutorului de stat sunt monitorizați și verificați anual pentru asigurarea eligibilității în cadrul schemei.

 • HG. nr. 1110/2014 pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2015

Cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie este de 11,9% din consumul final brut de energie electrică.

 • Legea nr. 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice  din surse regenerabile de energie și privind modificarea și completarea unor acte normative

Permite încheierea contractelor bilaterale între producatorii cu puteri instalate de 0,5 – 3 MW și regularizarea diferențelor dintre numărul de certificate verzi. Interzice aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi pentru energia provenită din surse regenerabile vândută la prețuri negative. De asemenea, se introduce prevederea prin care ANRE stabilește trimestrial obligația de achiziție a CV pentru fiecare operator economic.

 • HG. nr. 1015/2015 pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2016

Cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie este de 12,15% din consumul final brut de energie electrică.