Ghid de utilizare pentru Petiții

Prin petiție se înțelege expunerea scrisă formulată de un cetățean sau de o organizație legal construită care poate fi adresată autorităților și instituțiilor publice, ce cuprinde o reclamație, cerere, sesizare sau o propunere.
Puteți depune o petiție adresată Ministerului Energiei, folosind formularul electronic „Depune o petiție”, o puteți trimite prin e-mail la adresa petitie@energie.gov.ro, sau o puteți trimite prin poștă, la adresa: Splaiul Independenței 202E, Sector 6, București. În cazul în care alegeți să trimiteți prin e-mail sau prin poștă, descărcați formularul de petiții de aici.

Timpul de răspuns

Potrivit Legii/544/2001, „autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.”
De asemenea, „refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea petițiilor. (…) Solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, și în format electronic.”
Articolul 9 al Legii 544/2001 prevede că „în cazul în care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de autoritatea sau instituția publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condițiile legii. (…) Dacă în urma informațiilor primite, petentul solicită informații noi privind documentele aflate în posesia autorității sau a instituției publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiție”, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute mai sus.

Ce se întâmplă cu petițiile îndreptate greșit

Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, prevede că în cazul în care petițiile sunt greșit îndreptate, acestea „vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare (…) autorităților sau instituțiilor publice care au ca atribuții rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiționarul să fie înștiințat despre aceasta.”
Totodată, aceeași lege prevede că petițiile anonime sau cele în care petentul nu și-a declarat datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează.

 În ce termen se soluționează petițiile transmise de la alte instituții sau autorități publice

Potrivit articolul 61 al Legii 233/2002 „pentru soluționarea petițiilor transmise de la alte autorități sau instituții publice, termenul de 30 de zile curge de la data înregistrării petiției la autoritatea sau instituția publică competentă”.
Legea 233/2002 prevede că „semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorității sau instituției publice ori de persoana împuternicită de acesta, precum și de șeful compartimentului care a soluționat petiția. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluției adoptate.”