3 ianuarie 2018

ANUNŢ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU îN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂȚII OIL TERMINAL S.A Constanţa

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, expertul independent Pluri Consultants România SRL anunţă începerea procedurii de recrutare și selecție a candidaților  pentru ocuparea celor 6(şase) posturi de membru în Consiliul de Administraţie al societății OIL TERMINAL S.A. Constanţa.
 
PROCESUL DE RECRUTARE SI SELECŢIE – ETAPE ȘI PLANIFICARE
Procesul de identificare şi selecţie a celor mai potriviţi candidaţi pentru ocuparea celor 6 posturi de administratori aflate în recrutare are următoarele etape:
 

  ETAPA PLANIFICARE estimativă DERULARE REZULTAT
 1.  
Depunerea dosarelor de candidatură 4.01 – 5.02.2018
 
Candidaţii depun atât în format fizic cât şi electronic documentele cerute în dosarele de candidatură Lista lungă provizorie
 1.  
Evaluarea dosarelor de candidatură 5.02-7.02.2018 Evaluăm conformitatea administrativă a dosarelor şi eligibilitatea candidaturilor. în caz de neclarităţi, solicităm candidaţilor clarificări. Lista lungă definitivă
 1.  
Selecţia iniţială 07-09.02.2018 Procedăm la verificarea referințelor despre candidați, la punctarea criteriilor prescriptive și proscriptive din matricea profilului consiliului precum și la analiza comparată complexă a candidaturilor. Echipa de consultanți care efectuează analiza candidaturilor poate decide să ceară candidaților de pe lista lungă definitivă să completeze un set adaptat de chestionare electronice de evaluare si să îi intervieveze (interviu online sau telefonic). Se face o primă evaluare a competenţelor şi trăsăturilor şi o primă ierarhizare a candidaților pe tip de post de admionistrator, respectțnd cerințele profilului candidaților și ale profilului consiliului, , pe baza căreia se stabilește lista scurtă.. Lista scurtă
 1.  
Depunerea declaraţilor de intenție 09.02-26.02.2018 Candidaţii nominalizaţi pe lista scurtă elaborează şi depun, atât in format fizic cât şi electronic, declaraţia de intenţie, care va fi punctată în etapa de selecţie finală Lista ierarhizată finală
 1.  
Selecţia finală 28.02.2018 Candidaţii care au depus declaraţiile de intenţie participă la interviul de selectţe finală. În această etapă se punctează competenţele şi trăsăurile candidaţilor, atât pe baza interviului cât şi a declaraţiei de intenţie. La final se elaborează lista ierarhizată a candidaţilor din care se vor face propunerile de nominalizare. Candidații propuși spre nominalizare şi acceptaţi vor semna contractul de mandat. Propunerile de nominalizare

 
 
 

Toate aceste etape sunt eliminatorii.
Datele-limită specificate mai sus sunt maximale și nu pot fi depășite decât în situații excepționale care, dacă apar, vor fi comunicate imediat candidaților. Este posibil ca anumite etape ale acestei proceduri să fie finalizate mai devreme de data-limită specificată, caz în care candidații vor fi informați din timp. Duratele legale de alcătuire și depunere a dosarului de candidatură și de elaborare și depunere a declarației de intenție, de 30 respectiv 15 zile calendaristice, vor fi cu strictețe respectate.
Candidaţii vor fi informaţi în mod operativ şi transparent, telefonic şi pe e-mail,  de eventualele schimbări apărute în planul de derulare  a acestor etape, precum şi de rezultatele obţinute de fiecare dintre ei pe fiecare etapă a acestui proces.
Eventualele modificări aduse planului de derulare a procesului de recrutare şi selecţie prezentat anterior vor fi comunicate din timp fiecărui candidat și vor fi postate şi pe site-ul www.oil-terminal.com.
Conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și în acord cu regulile de deontologie profesională ce guvernează activitatea de recrutare, rezultatele obținute de candidați pe fiecare etapă a procedurii de recrutare și selecție sunt confidențiale, vor fi comunicare fiecărui candidat în parte și nu vor fi publicate.
 
CRITERII DE ELIGIBILITATE
Candidaţii pe care ii căutam pentru a-i recomanda să ocupe cele 6  posturi de administratori aflate în recrutare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:
Condiţii generale minime obligatorii de participare pentru poziţiile de membru al consiliului de administratie:

 1. Au cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau non-UE şi domiciliul în România;
 2. Cunosc limba română (scris şi vorbit) la nivel experimentat;
 3. Cunosc cel puţin o limbă de circulaţie internațională la nivel independent;
 4. Au o stare de sănătate corespunzătoare şi capacitate deplină de exerciţiu
 5. Sunt absolvenți(te) de studii superioare cu diplomă de licență ai unor instituții de învățământ superior;
 6. Experienţă profesională de minim 10 ani din care minim 5 ani in functii de conducere/administrare în instituţii publice sau companii private;
 7. Lipsa antecedente;
 8. Respectă regimul legal privind incompatibilităţile şi conflictul de interese, precum şi orice alte restricţii privind calitatea de membru în consiliul de administrație, impuse prin prevederile legale în vigoare aplicabile;
 9. Nu fac parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

Constituie avantaj:

 1. Studii postuniversitare/programe de formare specializate în domenii relevante pentru activitatea societăţii;
 2. Experienţă în companii care operează în domeniul prestării de servicii de primire/depozitare produse petrochimice sau domenii similare;
 3. Experienţă în poziţii similare şi/sau în comunicarea şi relaţia cu stakeholderii.

 
 
DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ
Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 4  februarie 2018, ora 15.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Candidatură pentru Consiliulul de Administraţie al SOCIETĂȚII OIL TERMINAL S.A. Constanţa./ Nume şi Prenume candidat” la Registratura SOCIETĂȚII OIL TERMINAL S.A. Constanţa, Str. Caraiman nr.2, Constanţa precum şi în format electronic, pe adresa de e-mail 109@pluri.ro Depunerea pe suport de hârtie a tuturor documentelor din dosarul de candidatură, solicitate prin prezentul anunț de recrutare și selecție, este obligatorie.  Dosarele de candidatură pe suport de hârtie pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poştă sau curier la adresa mai-sus menţionată. Titlul mesajelor e-mail de depunere a candidaturilor electronice, cât şi documentele ataşate vor trebui sa conţină în mod obligatoriu numele şi prenumele candidatului şi denumirea societăţii (de exemplu „Candidatura CA OIL TERMINAL Popescu Ion)” respectiv „CV Popescu Ion OIL TERMINAL” ). Sugerăm candidaților să evite scanarea unor documente, deoarece documentele respective pot fi greu lizibile. În egală măsură recomandăm transmiterea de documente separate și nu a unui singur document scanat care conține toate piesele dosarului de candidatură, document care poate fi greu manipulat din cauza dimensiunii sale exagerate.
 
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII
Dosarele de candidatura vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Opis documente;
 2. Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
 3. Adeverinţă medicală;
 4. Cazierul judiciar;
 5. Copii:
 1. Copia actului de identitate;
 2. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
 3. Copia diplomei de licenţă sau echivalentă;
 4. Copii ale diplomelor de studii post-universitare ( dacă este cazul)
 5. Copii ale certificatelor de absolvire a programelor de formare (dacă este cazul)
 6. Copii ale documentelor care dovedesc experienţa profesională cerută (obligatoriu extras Reges/Revisal şi copie carnet de muncă, la care se pot adăuga copii ale contractelor de mandat/management, adeverinţe eliberate de angajatori, etc.)
 1. Formulare:
 1. Cererea de înscriere;
 2. Declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informaţiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a situaţiilor de incompatibilitate.
 3. Acordul cu privire la obţinerea de date în vederea verificării informaţiilor.
 4. Consimţământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 5. Declaraţia de interese

 
Modelele de formulare se găsesc şi pot fi descărcate de pe site-ul www.oil-terminal.com
 
 
COMUNICAREA CU CANDIDAŢII
Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute în CV să fie corecte.
Lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial şi nu vor fi publicate; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual în modalitaţile descrise mai sus.
 
 
CONTESTAŢII
Legislaţia de guvernanţă corporativă aplicabilă inclusiv proceselor de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru posturile de administratori nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorinţa de a asigura maxima transparenţă a procesului de recrutare şi selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică dezvăluirea rezultatelor obţinute de către ceilalţi candidaţi. Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca şi dosarele de candidatură sau declaraţiile de intenţie, cu specificaţia pe plic „Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de __(evaluare a dosarelor, sau selecţie initială sau selecţie finală) OIL TERMINAL_ Nume Prenume) iar documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări Nume Prenume”.
Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24h de la primirea rezultatelor şi li se va răspunde în acelaşi termen de maxim 24 de ore de la înregistrarea cererii.